Rozloha- 248km2
Počet obyvateľov- 240 915
Počet mestských častí- 22Prírodné pomery-
Okres sa nachádza v Košickej kotline, z ktorej na severe
a na západe zasahuje do Čiernej hory a Volovských vrchov,
teda do geomorfologických celkov Slovenského rudohoria.
Najvyšší bod územia, 850m.n.m.,je Vysoký vrch na severe
územia v Čiernej hore. Najnižší bod úyemia, 20m.n.m.,
je pri výtoku Hornádu z okresu v Starom meste.
Na východe a na západe územia sa vyskytujú neogénne jazerné
sedimenty: íly, piesky a štrky. V Čiernej hore nájdeme najmä
prvohorné granodiority a diority. Volovské vrchy vybudovali
prevažne fylity, kvarcity, a iné prvohorné a staršie horniny.
Nivu Hornádu pokrývajäú riečne usadeniny. Popri Hornáde
sa ťahá nivná rovina. Pozdĺž nie sú zachované zvyšky riečnych
terás, ktoré stúpajú smerom k pohoriu do pahorkatiny. Volovské
vrchy a čierna hora majú vrchovinový a hornatinový reliéf.
Územie okresu patrí do teplej klimatickej oblasti.
Vyznačuje sa však chladnou zimou, ktorá je prejavom kontinentálneho
podnebia. Oproti ostatným Košickým okresom má najviac zrážok.